Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Er wordt per bezoek minimaal 60 minuten aan behandeltijd gefactureerd.
 • Uw praktijk draagt zelf zorg voor het aantal te behandelen patiënten.
 • Per uur kunnen er maximaal 3 patiënten behandeld worden.
 • Voor nieuwe patiënten rekenen we in principe 30 minuten per consult. Wanneer er door de hulpvraag of complexiteit echter meer tijd nodig blijkt te zijn om door middel van echografie een goede diagnose te stellen, stemmen we dit af met de praktijkeigenaar of zijn/haar plaatsvervanger.
 • Onze echografisten dragen hun bevindingen over in samenspraak met de behandelend fysiotherapeut van de patiënt.
 • Rapportages worden alleen gemaakt op uitdrukkelijk verzoek van de behandelend fysiotherapeut. Hier zijn extra kosten mee gemoeid.
 • Wanneer de reistijd langer is dan 10 minuten en de afstand meer bedraagt dan 10 km, brengen wij reistijd en een kilometervergoeding in rekening.
 • De behandelend fysiotherapeut blijft eindverantwoordelijk voor het welzijn van zijn patiënt.
 • Van Huijkelom echografie en shockwavetherapie behoudt zich het recht voor om medische redenen de therapie te onderbreken of te staken.
 • Van Huijkelom echografie en shockwavetherapie behoudt zich het recht voor bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte) de gemaakte afspraak af te zeggen, of de echografist of shockwavetherapeut te laten vervangen door een collega. Dit zal altijd gebeuren in samenspraak met de praktijkhouder of leidinggevende.
 • Bij klachten over de behandeling door Van Huijkelom echografie en shockwavetherapie is het mogelijk om via de website een klacht in te dienen. Gebruik daarvoor ons klachtenformulier.
 • Van Huijkelom echografie en shockwavetherapie hanteert een privacyreglement. Dat betekent dat persoonlijk beeldmateriaal wordt opgeslagen en na een half jaar op professionele wijze wordt vernietigd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verstrekken deze gegevens alleen aan derden na toestemming van de patiënt.
 • Alle medewerkers van Van Huijkelom echografie en shockwavetherapie hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Richtlijnen omgang met patiënten

Voor de omgang met en het behandelen van patiënten hanteert Van Huijkelom echografie en shockwavetherapie de volgende richtlijnen:

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij wordt aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Eventuele bezwaren tegen de handelingen dient de patiënt onmiddellijk aan te geven.
 • Indien een patiënt vanwege geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen of behandelvormen, dient hij dat bij zijn behandeld fysiotherapeut kenbaar te maken.
 • De behandeling geschiedt in een afgeschermde ruimte waarin alleen de echografist of shockwavetherapeut en patiënt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt en de echografist of shockwavetherapeut gevraagd worden.
 • De echografist of shockwavetherapeut zal zich tegenover de patiënt respectvol en professioneel gedragen.
 • Als er situaties ontstaan die ongewenst zijn kan in overleg met patiënt en echografist of shockwavetherapeut de behandeling beëindigd worden.
 • Onderwerpen die worden besproken met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de echografist of shockwavetherapeut niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling, kenbaar maken.